એકમ કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો

એકમ કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો

ગણિતની એકમ કસોટીનું નિદાન કર્યા બાદ ઉપચારાત્મક કાર્ય કરવા માટે બાળકોને લેવાની પુન: કસોટીના પેપર

ધોરણ 6 થી 8 ગણિત માટેના ઉપચારાત્મક પેપર જેમાં જવાબ પેપરની અંદર જ લખવાના હોઈ બાળકોને લખવાની મજા આવશે અને શિક્ષકોને તપાસવાના સરળ રહેશે

 પુનઃ એકમ કસોટી પેપર


ધોરણ 3 ગુજરાતી ઉપચારાત્મક કસોટી

ધોરણ 4 ગુજરાતી ઉપચારાત્મક કસોટી 

 
પુનઃ એકમ કસોટી પેપર
ધોરણ 6 ગુજરાતી CLICK HERE
ધોરણ 7 ગુજરાતી CLICK HERE
ધોરણ 8 ગુજરાતી CLICK HERE
 
 
 
પુનઃ એકમ કસોટી પેપર
 
 કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો 
 
પ્રાથમિક શાળાના બાળકો વિષયની સજ્જતા માટે ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નિદાન કસોટી લેવામાં આવેલ હતી આ નિદાન કસોટી પ્રથમ સત્ર ના અભ્યાસ ની ચકાસણી માટે લેવામાં આવી હતી અને આ નિદાન કસોટી બાદ નવા સત્રમાં જે બાળકોને કચાશ રહી ગઈ હોય તેમના માટે bridge course can સેતુ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો હવે જે બાળકોએ ભાગ લીધેલ આ તમામ બાળકોની ગત વર્ષની નિદાન કસોટી ના આધારે તૈયાર કરવામાં આવે તેના રિપોર્ટમાં જે બાળકોને એક હોય તેને પ્રાપ્ત કરવાની રહેતી હોય છે જ્યારે નિદાન કસોટી પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય ત્યારે તે બાદ પ્રથમ યુનિટ ટેસ્ટ થયો હોય તે તેની ટેસ્ટ અંતી કેવા pune કસોટી ના પેપર તૈયાર કરી શકાય તે માટે એક નમૂનો મૂકવામાં આવે છે આ નમૂના મુજબ તમે નિદાન કસોટી ના લઈ શકું છું આપના પેપરમાં સેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત છે યુનિટ થયું તેનાથી અન્ય કોઈ રીતે તમે આનો તો ફોન કરી શકું એવું જરૂરી નથી કે એકમ કસોટી તરીકે જ ઉપયોગ કરી શકાય બાળકોને માફ કરાવવા પણ આપી શકાય અને રીતે વર્ગો જ્યારે ભણાવતા અને પેપર ની જરૂરિયાત પડે ત્યારે પણ વાપરી શકીએ છીએ માટે આપે તો તમામ માટે ઉપયોગી છે તે માટે વધુ શેર કરો
ગણિતની એકમ કસોટીનું નિદાન કર્યા બાદ ઉપચારાત્મક કાર્ય કરવા માટે બાળકોને લેવાની પુન: કસોટીના પેપર
ધોરણ 6 થી 8 ગણિત માટેના ઉપચારાત્મક પેપર જેમાં જવાબ પેપરની અંદર જ લખવાના હોઈ બાળકોને લખવાની મજા આવશે અને શિક્ષકોને તપાસવાના સરળ રહેશે
નિદાન કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો
પ્રાથમિક શાળાઓમાં દર શનિવારે કસોટી લેવામાં આવે છે આ કસોટી ના પેપર સરકારી શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે તૈયાર કરે છે તેમ જોઈને વિદ્યાર્થીઓ તેનો અભ્યાસના અંતે તેમને જેટલો આવડતું હોય તેના જવાબો એકમ કસોટી નોટબુક પુસ્તિકા આપવામાં આવ્યું હોય છે તેમાં લખતા હોય છે ત્યારબાદ શિક્ષક તેને તપાસણી કરતા હોય છે શિક્ષક તપાસની બાદ વિદ્યાર્થીઓને સુધારાત્મક બાબતો હોય તેની નોંધ કરતા હોય છે વિદ્યાર્થી થઈ ગઈ હોય તેના ઉપચારાત્મક થયા બાદ તેને ફરીથી pune કસોટી આપવાની થતી હોય છે માટે જેમ એકમ કસોટી પૂર્ણ કસોટી તૈયાર કરવી અને તે માં કયા પ્રશ્નો લેવા તેની મુંઝવણ થતી હોય છે એ મૂંઝવણ દૂર કરવા માટે અહીં pune કસોટી ના પેપર મૂકવામાં આવે છે નિદાન કસોટી બાદ જે જ્ઞાન સેતુ કાર્યક્રમ થયો તે કાર્યક્રમના અંતે ગુજરાત શિક્ષણ જરા કસોટી લેવામાં આવી અને કસોટી બાજીપુર હતા તે પેપરના ઉપચારાત્મક બાદ તેને પૂર્ણ કસોટી મૂકવામાં આવી છે જે પૂર્ણ કસોટી વધુમાં વધુ શિક્ષકો જોડે પહોંચે તેવા પ્રયત્ન કરો વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓનો કસોટીનો ઉપયોગ કરે તેવા પ્રયત્નો કરવા વિનંતી