ધોરણ 4 ઓનલાઈન એકમ કસોટી – STD10.NET

ધોરણ 4 ઓનલાઈન એકમ કસોટી

👨‍🏫ધોરણ 4 ઓનલાઈન એકમ કસોટી

📚ગુજરાતી
🔹સાચી હજ.
✍️https://bit.ly/3zFameF

📚ગણિત
🔹ભોપાલનો પ્રવાસ.
✍️https://bit.ly/3zCUBFj

📚આસપાસ
🔹નંદુ સાથે એક દિવસ
✍️https://bit.ly/3xFhOoa

 

દરેક વિષય ની દરેક એકમની આવી કસોટી મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment