ધોરણ 5 ઓનલાઈન એકમ કસોટી – STD10.NET

ધોરણ 5 ઓનલાઈન એકમ કસોટી

👨‍🏫ધોરણ 5 ઓનલાઈન એકમ કસોટી

📚ગુજરાતી
🔹મહેનતનો રોટલો
✍️https://bit.ly/3gLVbco

📚ગણિત
🔹કેટલા ચોરસ ?
✍️https://bit.ly/3wNzH4p

📚આસપાસ
🔹સ્વાદથી પાચન સુધી.
✍️https://bit.ly/3vM9vpm

📚હિન્દી
🔹नन्हा मुन्ना राही हूँ
✍️https://bit.ly/3wfEWZG

🙏ધોરણ 5 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી જરૂર પહોચાડો

દરેક વિષય ની દરેક એકમની આવી કસોટી મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment