ધોરણ 6 ઓનલાઈન એકમ કસોટી – STD10.NET

ધોરણ 6 ઓનલાઈન એકમ કસોટી

 

📚ગુજરાતી
🔹દ્વિદલ
✍️https://bit.ly/3zOqgDs

📚ગણિત
🔹સંખ્યા સાથે રમત
✍️https://bit.ly/3hrRE1Y

📚આસપાસ
🔹પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો
✍️https://bit.ly/3dG6dxS

📚હિન્દી
🔹समझदार नन्ही
✍️https://bit.ly/3gLViDi

📚વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
🔹રેસાથી કાપડ સુધી.
✍️https://bit.ly/3wQu2up

📚સંસ્કૃત
🔹लेखनम्
✍️https://bit.ly/2VbTTPv

📚અંગ્રેજી
🔹Fought And Won
✍️https://bit.ly/3qVC2Ij

દરેક વિષય ની દરેક એકમની આવી કસોટી મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment