ધોરણ 7 ઓનલાઈન એકમ કસોટી – STD10.NET

ધોરણ 7 ઓનલાઈન એકમ કસોટી

👨‍🏫ધોરણ 7 ઓનલાઈન એકમ કસોટી

📚ગુજરાતી
🔹પરીક્ષા
✍️https://bit.ly/3xLtzJQ

📚ગણિત
🔹માહિતીનું નિયમન.
✍️https://bit.ly/3h0xkVd

📚આસપાસ
🔹મુઘલ સામ્રાજ્ય
✍️https://bit.ly/3jIL4XI

📚હિન્દી
🔹कुत्ते की वफ़ादारी
✍️https://bit.ly/3vQfhXh

📚વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
🔹રેસાથી કાપડ સુધી
✍️https://bit.ly/3wUe967

📚સંસ્કૃત
🔹कोडरुक
https://bit.ly/3j3IATp

📚અંગ્રેજી
🔹Yes, I will.
✍️https://bit.ly/3jNepju

દરેક વિષય ની દરેક એકમની આવી કસોટી મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment