ધોરણ 8 ઓનલાઈન એકમ કસોટી – STD10.NET

ધોરણ 8 ઓનલાઈન એકમ કસોટી

👨‍🏫ધોરણ 8 ઓનલાઈન એકમ કસોટી

📚ગુજરાતી
🔹જુમો ભિસ્તી
✍️https://bit.ly/35KPOnv

📚ગણિત
🔹ચતુષ્કોણની સમજ.
✍️https://bit.ly/3gRlWMx

📚આસપાસ
🔹ભારતનું બંધારણ
✍️https://bit.ly/3dJzIyM

📚હિન્દી
🔹अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स
✍️https://bit.ly/2T07mco

📚વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
🔹સંશ્લેષિત (કૃત્રિમ) રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક
✍️https://bit.ly/3qqO8sD

📚સંસ્કૃત
🔹आत्मश्रद्धाया: प्रभाव:
✍️https://bit.ly/3gTxJtQ

📚અંગ્રેજી
🔹What were You Doing ?
✍️https://bit.ly/3wmc3L4

દરેક વિષય ની દરેક એકમની આવી કસોટી મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment