પ્રાથમિક શિક્ષકો,આચાર્યશ્રીઓ, HTAT,TPEO,કે.નિ.CRC,BRC માટે ઉપયોગી અગત્યના જરૂરી ઠરાવો અને પરિપત્રો નુ સંકલન એક જ PDF મા

Online learning systems (e-learning) are defined as all types of electronically supported learning and teaching, which are inherently functional and aimed at building knowledge in terms of the learner’s personal experience, practice and knowledge. To impress.

Information and communication systems, whether or not they have a network, serve as a special means of implementing the education process [1].

E-learning is essentially a computer and network supported transfer of skills and knowledge. E-learning refers to the use of electronic applications and learning processes.

Applications and processes for e-learning include web-based learning, computer-based learning, virtual classrooms and digital collaboration.

Textbooks are distributed via the Internet, intranet / extranet, audio or video tapes, satellite TV and CD-ROM. This can be done by yourself or under the guidance of an instructor and the medium is text, image, animation, streaming video and audio.

Abbreviations such as CBT (computer based training), IBT (Internet-based training) or WBT (web-based training) can be used as synonyms for e-learning. Is. Even today one can see various forms of e-learning (e-learning), such as – elearning, elearning and eLearning (each of these – e-learning), as well as the above words being used. .