.

શિક્ષક સજજતા સર્વેક્ષણ માટે MOST MOST IMP મટીરીયલ્સનુ કલેકશન

★DOWNLOAD EnglishScore is recognised. Our certificate is accepted by employers around the world, see some of them here:EnglishScore is trusted. Every year, over two million people take international English exams and qualifications with the British Council.

★Download this pdf for  EnglishScore is quick and accurate. Know your English level in as little as 30 minutes with a test designed by British Council. EnglishScore is free. Join millions of English learners and take the free test today. Test your English skills and get your results at no cost.

Screenshot 20210818 164817

Download materials About the English test

EnglishScore gives you a score between 0 and 599. This score aligns to A1-C1 on the CEFR scale. You can use your CEFR score to compare results with tests such as IELTS, TOEIC and TOEFL.

You can continue to learn English with course recommendations based on your goals and test performance.

પ્રજ્ઞા અભિગમ પ્રશ્ન જવાબ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

English language.

પ્રજ્ઞા મૂલ્યાંકન રજીસ્ટર

ધોરણ-૧ ગુજરાતી પ્રગતિ માપન રજીસ્ટર PDF

ધોરણ-૧ ગણિત પ્રગતિ માપન રજીસ્ટર PDF

ધોરણ-૨ ગુજરાતી પ્રગતિ માપન રજીસ્ટર PDF

ધોરણ-૨ ગણિત પ્રગતિ માપન રજીસ્ટર PDF

★ EnglishScore is trusted. Every year, over two million people take international English exams and qualifications with the British Council.

★ EnglishScore is quick and accurate. Know your English level in as little as 30 minutes with a test designed by British Council.

★ EnglishScore is free. Join millions of English learners and take the free test today. Test your English skills and get your results at no cost.

1627617389527394 2

 

 

The British Council’s test and certificate of English for employability.

Discover your English level with a recognised English test

Looking to learn English?

Take a free English test with instantly available results
– Test your grammar, vocabulary, listening and reading skills and compare yourself to others
– Prepare for English exams such as IELTS, TOEFL and TOEIC
– Includes the option to buy a certificate to prove your English level to an employer
– Get course recommendations to help you learn English

Why EnglishScore?

★ EnglishScore is recognised. Our certificate is accepted by employers around the world, see some of them here:

★ EnglishScore is trusted. Every year, over two million people take international English exams and qualifications with the British Council.

★ EnglishScore is quick and accurate. Know your English level in as little as 30 minutes with a test designed by British Council.

★ EnglishScore is free. Join millions of English learners and take the free test today. Test your English skills and get your results at no cost.

About the English test

EnglishScore gives you a score between 0 and 599. This score aligns to A1-C1 on the CEFR scale. You can use your CEFR score to compare results with tests such as IELTS, TOEIC and TOEFL.

You can continue to learn English with course recommendations based on your goals and test performance.

To guard against cheating, EnglishScore takes security seriously. Every test is unique as it is built fresh from our extensive item bank each time you start. We use the camera to make sure that the test taker is working alone, and limit repeat tests to ensure the score is a fair representation of English ability.

About the English test

EnglishScore gives you a score between 0 and 599. This score aligns to A1-C1 on the CEFR scale. You can use your CEFR score to compare results with tests such as IELTS, TOEIC and TOEFL.

You can continue to learn English with course recommendations based on your goals and test performance.

To guard against cheating, EnglishScore takes security seriously. Every test is unique as it is built fresh from our extensive item bank each time you start. We use the camera to make sure that the test taker is working alone, and limit repeat tests to ensure the score is a fair representation of English ability.

The ePathshala, a joint initiative of Ministry of Education & NCERT.

The digital India campaign has promoted extensive use of ICTs in the teaching learning process. The ePathshala, a joint initiative of Ministry of Education(MoE), Govt. of India and National Council of Educational Research and Training (NCERT) has been developed for showcasing and disseminating all educational e-resources including textbooks, audio, video, periodicals, and a variety of other digital resources. The ePathshala Mobile app is designed to achieve the SDG Goal no. 4 as well i.e. equitable, quality, inclusive education and lifelong learning for all and bridging the digital divide.

Students, Teachers, Educators and Parents can access eBooks through multiple technology platform that is mobile phones and tablets (as epub) and from the web portal through laptops and desktops (as Flipbook). ePathshala also allows users to carry as many books as their device supports. Features of these books allow users to pinch, select, zoom, bookmark, highlight, navigate, share, listen to text using text to speech (TTS) apps and make notes digitally.

નવી શિક્ષણનીતિ અહીંથી વાંચો

ગુણોત્સવ 2.0 વિશે અહીંથી વાંચો

નવી શિક્ષણ નીતિ PDF અહીંથી વાંચો 

ધોરણ વાઇઝ અદયયન નિષ્પતી ફાઇલ

HTAT મોડ્યુલ અહીથી વાંચો

અત્યાર સુધી લેવાયેલ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્રો

ભાષાદીપ બુક અહીંથી વાંચો

શિક્ષક આવૃત્તિ અહીંથી વાંચો 1 અને 2 માટે

શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ સાહિત્ય

Leave a Comment

My title page contents