શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ મટેરિયલ્સ

🎓શિક્ષક સજજતા સર્વેક્ષણ મટીરિયલ હવે આ જ લિંક પર ઓટોમેટિક અપડેટ થઈ જશે…👉કાયમ આ લિંક સેવ રાખજો….

🔹1 TO 5 મટેરિયલ્સ:
https://bit.ly/3j6q0bD

🔸ભાષા & SS મટેરિયલ્સ:
https://bit.ly/3xgnt3F

🔹ગણિત/વિજ્ઞાન માટે:-
https://bit.ly/37heRPu

🔸HTAT માટે મટેરિયલ્સ:
https://bit.ly/3yiXj1B

🔹CRC-BRC મટેરિયલ્સ:
https://bit.ly/2WLIxmd

🔸જનરલ શૈક્ષણિક મટેરિયલ્સ:
https://bit.ly/3id2FWy