બ્રીજકોર્સ દરમિયાન શિક્ષકે નિભાવવાના થતા પત્રકો એક્સેલ ફાઈલ માં ડાઉનલોડ

Bridge Course for Students of Std. 1 to 10 – Latest Circular of SSA regarding ClassRedness Knowledge Bridge Program: Education is the most important part of our life. We can choose a good career only on the basis of education and our future depends on our career. We can make our future bright only by getting good education. Today, online education (Online Shiksha) is going on. At the present time, online education is becoming very popular. Online education is a new digital way of studying so that students can study from home.

Online Education kya hai

Online education is a system of teaching or education through which students can study online using their electronic devices such as computers, laptops, smartphones and tablets etc. sitting at home through the Internet. Online education is a way through which teachers and students can connect with each other using the Internet from any corner of the world. It is an education system through which teachers can teach any student from anywhere in the world and students can also study in any part of the world.

Today, through this digital education, teachers are educating children with the help of their computers, laptops. Through online education, students are studying at home. Today many schools have adopted the online way of studying as online education is proving to be very convenient for teachers and students, its operation process is also very easy due to which the popularity of online education is increasing.

Due to the epidemic of Kovid-19, we were told not to get out of the house. Due to which all the schools and colleges were also closed, due to which the studies were stopped. Keeping such circumstances in mind, online education system was introduced which is proving very important today.

Online education has made its way around the world due to its convenience and easy process of operation. In lockdown where all the sources of education are closed, the online education system has made education a new world by giving it a new halt. Today, new and digital methods of education are being adopted all over the world. Today, children are able to study through online education in all countries of the world.

To get online education, all you need is a fast internet connection. Under this digital education system, teachers educate children using the Internet through video. Online education with the help of internet has been popular for years. Let me tell you, the online education system was legalized only in 1993. In today’s era, this system of study is rapidly increasing in popularity.

Table of Contents
What is online education? (What is Online Education in Hindi) Online Shiksha Kya Hai in Hindi
The best and biggest benefit of online education is, through it people of all ages can study. Due to the current state of the world, children are not able to study in schools and colleges today, but online education has made the path of education better and easier for them than before. Through this, children are getting education sitting at home very easily.

IMPORTANT LINKS

જુલાઈ 2021 વાલી ફોન સંપર્ક ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

જૂન 2021 વાલી ફોન સંપર્ક ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

જ્ઞાનસેતુ બીજકોસ પત્રકો 

 

જ્ઞાનસેતુ (બ્રિજકોર્સ-કલાસ રેડિનેશ), કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર ર.૦ (CCC 2.O) ગુજરાત એજયુકેશન ટેકનોલોજીસ લીમીટેડ (GET)- G-SHALA (Gujarat Students’ Holistic Adaptive Learning App) ના શુભારંભ/ઉદૃઘાટન કાર્યક્રમ

બ્રીજકોર્સ સમયપત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

 

Today, due to the closure of schools and colleges, children are not able to study. There are also some children who do not have enough means to complete their studies, they are unable to go to coaching school as well, online shiksha is proving useful for them and all the students.

 

બ્રિજકોર્સ – કલાસ રેડીનેશઃ જ્ઞાનસેતુ સાહિત્યની વિગતો

ધોરણ ક્રમ સાહિત્યની વિગત ડાઉનલોડ લીંક
ધોરણ -૧ શાળા તત્પરતા ssa-pdf Download
શાળા તત્પરતા શિક્ષક આવૃત્તિ ssa-pdf Download
ધોરણ -૨ વર્ગ તત્પરતા ssa-pdf Download
ધોરણ -૩ વર્ગ તત્પરતા ssa-pdf Download
ધોરણ -૪ જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી ssa-pdf Download
જ્ઞાનસેતુ ગણિત ssa-pdf Download
ધોરણ -૫ જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી ssa-pdf Download
જ્ઞાનસેતુ અંગેજી ssa-pdf Download
જ્ઞાનસેતુ ગણિત ssa-pdf Download
ધોરણ -૬ ૧૦ જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી ssa-pdf Download
૧૧ જ્ઞાનસેતુ અંગેજી ssa-pdf Download
૧૨ જ્ઞાનસેતુ ગણિત ssa-pdf Download
ધોરણ -૭ ૧૩ જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી ssa-pdf Download
૧૪ જ્ઞાનસેતુ અંગેજી ssa-pdf Download
૧૫ જ્ઞાનસેતુ ગણિત ssa-pdf Download
ધોરણ -૮ ૧૬ જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી ssa-pdf Download
૧૭ જ્ઞાનસેતુ અંગેજી ssa-pdf Download
૧૮ જ્ઞાનસેતુ ગણિત ssa-pdf Download
ધોરણ -૯ ૧૯ જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી ssa-pdf Download
૨૦ જ્ઞાનસેતુ અંગેજી ssa-pdf Download
૨૧ જ્ઞાનસેતુ ગણિત ssa-pdf Download
ધોરણ -૧૦ ૨૨ જ્ઞાનસેતુ ગુજરાતી ssa-pdf Download
૨૩ જ્ઞાનસેતુ અંગેજી ssa-pdf Download
૨૪ જ્ઞાનસેતુ ગણિત ssa-pdf Download
૨૫ જ્ઞાનસેતુ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

Any student, no matter the student’s status, can complete his studies with the help of online education and can get his degree by looking at the examination online. Nowadays, every kind of education is being done online, you can do any course online.

PRATHMIK SHIKSHAKONI BADLINA NIYMONO SANKALIT THARAV PRASIDHDH KARVA BABAT(Opens in a new browser tab)

There are also many students who are unable to study abroad, they can also get education from abroad, not only in India but also from abroad. Meaning, students do not need to go abroad or anywhere to study, this will save both their time and money.
STD 9 DAILY MCQ QUIZ(Opens in a new browser tab)

Not only this, in the online education system, there is no fixed time for study, you can study online by attending your classes as per your convenience, when you have time. Online education is a system that has made the teaching process very easy.

This has made the work of students as well as teachers easier. Online education is proving to be convenient for everyone.

If you also use a one-on-one mask then read this(Opens in a new browser tab)

Benefits of Online Education in Hindi
There are many benefits of studying online. One of the biggest advantages of this is that, the online education system is very convenient and its operation process is very easy and it is cheaper than offline studies. Apart from students, online study is also very beneficial for teachers.
From today, any amount of money can be transferred to the bank at any time. This special service has been launched. Find out the details.(Opens in a new browser tab)

Online education is like a self-paced book. Students can study online according to their plan and time table, there is no pressure on them to study. Bridge Course for Students

A research has found that self-paced learning reduces student’s inhibitions and stress and improves learning ability. Meaning, online education system enhances the quality of education. It has a greater effect on children. This allows students to practice their individual learning style. Bridge Course for Students

In online education, both students and teachers can attend home-based learning sessions. Through this method of online study Bridge Course for Students