.

એકમ કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો

એકમ કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો ગણિતની એકમ કસોટીનું નિદાન કર્યા બાદ ઉપચારાત્મક કાર્ય કરવા માટે બાળકોને લેવાની પુન: કસોટીના પેપર ધોરણ 6 થી 8 ગણિત માટેના ઉપચારાત્મક પેપર જેમાં જવાબ પેપરની અંદર જ લખવાના હોઈ બાળકોને લખવાની મજા આવશે અને શિક્ષકોને તપાસવાના સરળ રહેશે  પુનઃ એકમ કસોટી પેપર ધોરણ … Read more

My title page contents