.

એકમ કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો

એકમ કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો ગણિતની એકમ કસોટીનું નિદાન કર્યા બાદ ઉપચારાત્મક કાર્ય કરવા માટે બાળકોને લેવાની પુન: કસોટીના પેપર ધોરણ 6 થી 8 ગણિત માટેના ઉપચારાત્મક પેપર જેમાં જવાબ પેપરની અંદર જ લખવાના હોઈ બાળકોને લખવાની મજા આવશે અને શિક્ષકોને તપાસવાના સરળ રહેશે  પુનઃ એકમ કસોટી પેપર ધોરણ … Read more

GSEB STD 4 Home Learning Videos & Homework : www.ssagujarat.org

GSEB STD 4 Home Learning Videos & Homework : www.ssagujarat.org: So if your kid is studying in gujarat board gseb then you must have heard about home learning videos. SSA Gujarat is making the home learning videos based on the syllabus prepared by gseb. In this post you will find all the gujarat board home … Read more

Std 1 to 12 Home learning Videos & Homework pdf : Week 7 June 2021

Std 1 to 12 Home learning Videos: Because of this Corona pandemic Government has to close schools and colleges so that virus won’t spread among the students. Because of this situation students are suffering great loss in their studies. We all know that kids are the future of the nation and if they can’t get … Read more

Download new Textbooks Teacher Edition 2021 pdf

Download new Textbooks Teacher Edition 2020 pdf:Initially when I started working as a teacher in school, I found that some children used to steal mathematics. My love for mathematics went through this exasperation. I felt that if something is interesting in mathematics, then something should be done to increase their interest in mathematics. And today … Read more

Download std 3 to 8 sva adhyyan pothi sem 1 & 2

Download std 6 to 8 sva adhyyan pothi sem 1 & 2 :How to focus on meditation, then I would like to say that your mind should be set perfectly because your life, these senses are more to you because you need to pay good attention and what you have is not the mind of … Read more

Std-3 To 8 Varshiik Masvar Ayojan Year-2020-21

Std-3 To 8 Varshiik Masvar Ayojan Year-2020-21 Gulick described planning as the first task of administration. According to the objective setting, making an action plan and deciding who will do the work, when it will be done, how and where to do, etc. The first step of administration is always accepted. In Terry’s words- “Planning … Read more

KHANA VALI NOTMA DHORAN 1 THI 5 BALKONE DORVA MATENA SARAS CHITRO

KHANA VALI NOTMA DHORAN 1 THI 5 BALKONE DORVA MATENA SARAS CHITRO Do you struggle with a simple cycle from the first stage of each tutorial? Do your straight lines keep bending no matter how hard you are? Do you think that two points cannot be drawn with a given distance in between? Do your … Read more

Download Ghare Shikhiye ANK 1 DECLARED

AUGUST month Ghare Shikhiye ANK 3 DECLARED  :Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a pivotal institution at the state level for the enhancement of qualitative education at primary and secondary schools. It was “State Institute of Education” before 1988. It was later upgraded as a SCERT in 1988, under the resolution of … Read more

My title page contents