.

એકમ કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો

એકમ કસોટી ના ઉપચારાત્મક માટે પુનઃ કસોટી ના પેપર ડાઉનલોડ કરો ગણિતની એકમ કસોટીનું નિદાન કર્યા બાદ ઉપચારાત્મક કાર્ય કરવા માટે બાળકોને લેવાની પુન: કસોટીના પેપર ધોરણ 6 થી 8 ગણિત માટેના ઉપચારાત્મક પેપર જેમાં જવાબ પેપરની અંદર જ લખવાના હોઈ બાળકોને લખવાની મજા આવશે અને શિક્ષકોને તપાસવાના સરળ રહેશે  પુનઃ એકમ કસોટી પેપર ધોરણ … Read more

Standard 5 HOME LEARNING Videos & Home Work 2021

Standard 5 HOME LEARNING Videos & Home work: Home learning became essential in this time of pandemic. Because of this lockdown and curfew from corona virus, students are forced to stay at home and learn online. We didn’t have better system before but this is digital era and distance learning is part of it. So … Read more

Std 1 to 12 Home learning Videos & Homework pdf : Week 7 June 2021

Std 1 to 12 Home learning Videos: Because of this Corona pandemic Government has to close schools and colleges so that virus won’t spread among the students. Because of this situation students are suffering great loss in their studies. We all know that kids are the future of the nation and if they can’t get … Read more

Gujarati vyakaran pdf download

Gujarati vyakaran pdf download free 2021 {working} :Grammar – The science in which the pure form of words and the rules of use are represented is called grammar. The word grammar (vi + aa + karana) means ‘to understand well’. Language is the means by which man can express his thoughts well to others. And … Read more

Download new Textbooks Teacher Edition 2021 pdf

Download new Textbooks Teacher Edition 2020 pdf:Initially when I started working as a teacher in school, I found that some children used to steal mathematics. My love for mathematics went through this exasperation. I felt that if something is interesting in mathematics, then something should be done to increase their interest in mathematics. And today … Read more

Download std 3 to 8 sva adhyyan pothi sem 1 & 2

Download std 6 to 8 sva adhyyan pothi sem 1 & 2 :How to focus on meditation, then I would like to say that your mind should be set perfectly because your life, these senses are more to you because you need to pay good attention and what you have is not the mind of … Read more

Std-3 To 8 Varshiik Masvar Ayojan Year-2020-21

Std-3 To 8 Varshiik Masvar Ayojan Year-2020-21 Gulick described planning as the first task of administration. According to the objective setting, making an action plan and deciding who will do the work, when it will be done, how and where to do, etc. The first step of administration is always accepted. In Terry’s words- “Planning … Read more

STD 5 DAILY MCQ QUIZ

STD 5 PLAY DAILY MCQ QUIZ 2020 {WORKING}:There are many topics given here. You can play Quiz by clicking on these. These quizzes will help you increase your general study knowledge. All these questions are required for UPSC, SSC, Railway, NDA, RAS, BPSC, JPSC, UPPSC, CDS and Banking exams.   જે દિવસની ક્વિઝ રમવી હોય … Read more

KHANA VALI NOTMA DHORAN 1 THI 5 BALKONE DORVA MATENA SARAS CHITRO

KHANA VALI NOTMA DHORAN 1 THI 5 BALKONE DORVA MATENA SARAS CHITRO Do you struggle with a simple cycle from the first stage of each tutorial? Do your straight lines keep bending no matter how hard you are? Do you think that two points cannot be drawn with a given distance in between? Do your … Read more

My title page contents