તમારું ચુંટણી કાર્ડ કલરફૂલ બનાવો – STD10.NET

તમારું ચુંટણી કાર્ડ કલરફૂલ બનાવો

Download digital water ID card: Elections are to be held in several other states, including Assam and Bengal. Earlier, the Modi government had taken a new initiative to simplify the voting process. Under it, voters no longer need to have a paper voting ID. They can also use a digital water ID. This is also called Electronic Electoral Photo ID Card (e-EPIC). You can download this card online. After the success of the first phase, the second phase has begun.

Mobile number register required
Water
The Election Commission of India has launched a digital voter ID card to facilitate voters. Under this you will not need to print your water ID. You can keep a digital copy in your mobile. To download this digital voter ID card, the voter’s mobile number must be registered on the Election Commission’s website.

Steps to get Color Voter ID Card online:

Step 1: Visit the National Voter’s Service Portal (NVSP) at nvsp.in

Step 2: Click on the Voter Portal icon available on the screen. You will be redirected to a new page

Step 3: Register on the Voter Portal at voterportal.eci.gov.in

Step 4: Enter your Email ID and click on the “Continue” button. You will receive a link on your email

Step 5: Follow the instructions to complete registration

Step 6: Fill out the Form 6 with details of the applicant

Step 7: Upload your photo and relevant documents on the portal and submit form

self-laminate it. This is in addition to PVC EPIC being issued for fresh registration.

Poll slip download link.

Check Election List all Gujarat.

How To Download e-EPIC ?
Citizen can Download e-EPIC From
Vote Helpline Mobile app
https://voterportal.eci.gov.in/
https://www.nvsp.in/ – Details PDF Download.

પગલું 1: nvsp.in પર રાષ્ટ્રીય મતદાર સેવા પોર્ટલ (NVSP) ની મુલાકાત લો

પગલું 2: સ્ક્રીન પર ઉપલબ્ધ મતદાર પોર્ટલ આયકન પર ક્લિક કરો. તમને નવા પૃષ્ઠ પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે

પગલું 3: મતદાતા પોર્ટલ પર મતદાતા પોર્ટલ પર રજીસ્ટર કરો .eci.gov.in

પગલું 4: તમારી ઇમેઇલ આઈડી દાખલ કરો અને “ચાલુ રાખો” બટન પર ક્લિક કરો. તમે તમારા ઇમેઇલ પર એક લિંક પ્રાપ્ત કરશો

પગલું 5: નોંધણી પૂર્ણ કરવા માટેના સૂચનોને અનુસરો

પગલું 6: અરજદારની વિગતો સાથે ફોર્મ 6 ભરો

પગલું 7: પોર્ટલ પર તમારો ફોટો અને સંબંધિત દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને ફોર્મ સબમિટ કરો

 ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહી ક્લિક કરો
This is the process

Click on Election Commission website Voterportal.eci.gov.in to download Digital Water ID. Now enter your account number. Then enter the number or reference number to login. As soon as you do that, OTP will come to your register number. You will be able to download the digital card as soon as you fill it. However KYC details must be completed to complete this process.

As you can see from the first video, we are passionate about sustainability. With a passion in woodworking and designing reclaimed materials that create beautiful work in all of their parts – these things take us away to another world.
I’m happy to announce that Jochen Fehling will be coming on stage at Woodworking in America (WIA) 2014 next month!

Our company was founded in 2010, and we are one of the leading suppliers of sustainable furniture to the retail, industrial and residential markets. Our customers include major global retailers, including Walmart, Target and Walmart.com. Our key suppliers are: Woodcraft, Lufthansa, KLM, Amazon and eBay. We also work with a number of independent designers and furniture manufacturers. Our furniture is made to order and delivered within 48 hours.

Leave a Comment