.

ધોરણ 6 થી ૮ ના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ ડાઉનલોડ કરો

Download pdf std 6 to 8 English spelling meaning 2020: ધોરણ 6 થી ૮ ના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ ડાઉનલોડ કરો Dialog Aide, Tanakpur: The latest example of how the level of primary education is falling down can be seen on the inspection of SDM on Thursday.

ધોરણ 6 થી ૮ ના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ ડાઉનલોડ કરો

When the SDM asked the class nine child to spell in English in Dehradun, the children did not tell. On this, the SDM expressed displeasure and ordered the teachers to rectify the situation within a month.

Also READ  Schools will reopen on these terms after October 15 according to government guidelines

Also warned that if the situation does not improve then the salary will be cut.

ધોરણ 6 થી ૮ ના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ ડાઉનલોડ કરો
ધોરણ 6 થી ૮ ના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ ડાઉનલોડ કરો

On Thursday, SDM Dayanand Saraswati conducted a surprise inspection of Rumavi and Pravi Uchauligoth. He first inspected Pravi. Where a teacher was found absent.

Also READ  DOWNLOAD GUJARATI,HINDI,SANSKRUT KAVITA STD 7 GUJARATI MEDIUM

Whose application was found on the spot. The school was running a national child health program. In which children were being investigated and made aware. To which SDM described her as superior.

Download pragna materials

At the same time, he questioned the children, on which he appeared quite satisfied. Later he reached Raumavi. Where he reached the English subject class of class nine. Where he asked many questions to the children but he could not answer. Later, when he asked spelling of the state capital of Dehradun in English, the children started crying. The SDM expressed displeasure with the teachers for not knowing the children and warned them to improve the situation within a month. Otherwise salary will be deducted.

Also READ  Dearness allowance may increase by 10-12 percent, employees will be bat-bat!

Download std 6 spelling

Download std 7 spelling

Download std 8 spelling

My title page contents