ગ્રેચ્યુઈટી

Rohit asked 1 month ago
મૃત્યુ કેસમાં ગ્રેજ્યુઇટી અને જુથવીમો 6 મહિના થયા મંજુર થઇ આવેલ નથી શુ કરવુ

1 Answers
std10 Staff answered 1 month ago
જિલ્લા પંચાયત માં તપાસ કરાવી લ્યો….

Your Answer