વધ-ધટ બદલી

P k Patel asked 1 week ago
” દંપતિ નો લાભ લીધા પછી કોઇ એકની વધ પડે તો વધ-ધટ કેમ્પમાં પતિ પત્ની બન્ને ને સ્થળ પસંદગી મળે ?

1 Answers
std10 Staff answered 1 week ago
ના

Your Answer