શાળામાં ધોરણ:૬થી૮ માં વધ થાય ત્યારે વિકલ્પ લેનાર ની દાખલ તારીખ કઈ ગણાય?

મુંજવણ અને માર્ગદર્શનCategory: વહીવટીય પ્રશ્નશાળામાં ધોરણ:૬થી૮ માં વધ થાય ત્યારે વિકલ્પ લેનાર ની દાખલ તારીખ કઈ ગણાય?
Prakashbhai asked 3 weeks ago

1 Answers
std10 Staff answered 3 weeks ago
વિકલ્પ લીધો તે જ તારીખ ગણાય
 

Your Answer