શાળા ટાઈમ ટેબલ બનાવવા વધુ મહત્વનું છું? શેક્ષણિક લાયકાત, seniority, કે રોસ્ટર?

મુંજવણ અને માર્ગદર્શનCategory: Questionsશાળા ટાઈમ ટેબલ બનાવવા વધુ મહત્વનું છું? શેક્ષણિક લાયકાત, seniority, કે રોસ્ટર?
Nanak Talreja asked 1 week ago

વધુ મહત્વનું છું? શેક્ષણિક લાયકાત, seniority, કે રોસ્ટર?

1 Answers
std10 Staff answered 1 week ago
સૌથી અગત્યનું કેટલા કલાસ છે અને કેટલા વિષય શિક્ષકો છે તે અગત્યનું છે….. બાકી બીજી કોઈ બાબત ધ્યાને લેવાની જરૂર નથી

Your Answer